اگر بدنبال رابطه خوب با زنان میگردید؟
از دوچیز نترسید:
خشم زنها          عدم پذیرشت توسط آنها
زنان از مرد ضعیف بیزارند،ومرد ضعیف یعنی صاحب دو ترس بالا

بخشی از دوره رابطه زن ومرد