حضرت مسیح از جایی عبور میکرد،پدری پسرش آورد واز مسیح خواست تا او را شفا دهد .مسیح مقدس دستش را روی سر پسر گذاشت.
پدر با شک پرسید :یعنی میشود؟
مسیح گفت :حالا دیگر نمیشود!
مرد با استیصال پرسید چرا؟!
مسیح بزرگترین قانون شفا را فاش کرد
او گفت:من برای شفای پسرت به ایمان خودم ،تو وپسرت احتیاج دارم هرکدام نباشد شفا صورت نمیگیرد.
اگر در مسیر آموزش وتحول پا گذاشته اید لطفا ایمان خود را همراه داشته باشید.نه ایمان به مدرس ودوره بلکه ایمان به رشد وتغییر.