مردها از محبت حجیم وناگهانی خانمها به سرعت میگریزند.
چون از آن پیام نا امنی وتصرف شدن میگیرند.
ساختار اعتماد وابراز وپذیرش آقایان در ارتباط  وعشق پله ایست ودر خانمها ناگهانی وسفره ای.
واین به طبع روانی زن ومرد برمیگردد.
بخشی از محتوی دوره رابطه زن ومرد:تفاوت زن ومرد در درک وابراز عشق