باهر نقابی که از خود کم میکنیم احتمال ملاقات بی نقابان را برای خود بیشتر میکنیم.

دوره سایه ها که احتمالا اواخر زمستان 91 برگزار میگردد.