وقتی دونفرعاشق میشوندقلب
وقتی دونفر وارد یک رابطه عاشقانه میشوند،کاملا گرفتار هم میشوند،به گونه ای که اگر بخواهند آنها را ا هم جدا کنند انگار دارند یک موجود زنده را به نیم تقسیم میکنند.
آنها باهم کامل هستندوجدای ازهم دو موجود بی جان میشوند که به دوبخش تقسیم شده اند.
این نوع رابطه برای همه ما آشنا است،اما تعداد انگشت شماری ازما قادر به نگهداری این حالت برای بلند مدت هستیم.وریشه بهم خوردن این وضعیت میتواند در شیوه یا ریشه انتخاب ما باشد وهمچنین میتواند حاصل ناخودآگاه حیله گری باشد که ازعشق میترسد ویا خود را لایق آن نمیداند.
این موضوع یکی ازمسائلیست که در ترم رابطه زن ومرد به آن میپردازیم.
شروع ترم :چهارشنبه 6دی ماه ساعت 5 الی 8 عصر