تکرا ریک اشتباه برای بار دوم
  دیگر یک اشتباه نیست بلکه یک انتخاب است

 که
  توسط ناخود آگاه شما صورت میگیرید

 پس به جای قسم وقول وسرزنش بهتر است

 ریشه های آن را پیدا کنید.
بخشی ازدوره رابطه زن ومرد 29 آذر ماه