چرا او ترکم کرد؟
در کلاس امروز داشتم تستهای انرژیهای زنانه را تحلیل میکردم که به نکته جالبی برخوردم؛گاهی ما به پست کسی میخوریم که تازه از رابطه ای خارج شده وبا ماوارد ارتباط میشود وما شروع میکنیم به تیمار داری وبهبود زخمهای او وبه نظر میاید که هیچ توقعی هم نداریم واو هم مدام از حمایت وآغوش ما سپاسگزاری وتقدیر میکند وکمی که حالش بهتر شد خداحافظی خواهد کرد! وما تازه میفهمیم وابسته اوشده ایم واز خود میپرسیم با این همه خوب بودن من چرا او مرا ترک کرد؟این مصیبتی است که عموما دیمیتر وپرسفونها وپوزیدونها به ان دچار میشوند .