مواظب بار زیاد باشید!
گاهی بار زیادی که دیگران بر دوشمان میگذارند ما را به کل از مسیر زندگیمان منحرف میکند.توان نه گفتن امکانیست بزرگ که حیف است زیر پای تعارفها له شود.