شناخت کهن الگوی خانواده سالم از طریق بیداری قهرمان درون
خانواده سالم با مشکلات مستقیم روبرو میشود(یتیم)
درباره امکانات وایده های جدید طرز فکرپذیرنده دارد(جستجوگر)
به اندازه کافی درآمدبرای غذا،لباس وحفاظت از خانواده در برابر فقر ودیگر آسیبها دارند(جنگجو)
به اعضا خودوهمچنین کل جامعه علاقه مندندواز هم حمایت میکنند(حامی)
به نیرویی برتر که در سخترین لحظات یاریشان خواهد داد ایمان دارند(معصوم)
با حفظ حرمت وحریم خود ودیگران به گونه ای عمل میکنندکه نیروی مثبتی در جهان باشند(جادوگر)