کجایی مسافربی قرار ؟!

میخواهم برایت بنویسم،قلم یاریم نمیکند

میخواهم برایت بخوانم،اما گلویم خشک شده است

 به انتظار سلام دوباره تو میمانم شاید که طراوتت قلم وآوازم را جان تازه ای ببخشد

وتا آن روز برایت اشک میریزم تا مسیر آمدنت را شسته باشم

تا غبار نبودنت را کمتر احساس کنم

چراغها را دوباره روشن میکنم شاید که راه خانه ام را از یاد برده باشی

ادرس من : کوی خاطره ،پلاک منتظر،طبقه عاشقان،منزل چشم به راه