امروز در ترم بیداری قهرمانان درون میروم سراغ منزل برکت(جادوگر)

وقتی ارزشها واهدافت را درست انتخاب میکنی وبه آن پایبندی داری کم کم متوجه میشوی انگار دنیا خودش را با شما تنظیم میکند.

همه کائنات تو را حمایت میکند ومدام اتفاقات خوشایند تجربه میکنید.راهها باز میشوند.

جادوگر معتقد است تغییر از من آغاز میشود.خود باید تغییری باشیم که در دنیا در پی آنیم.

هر آنچه را نیاز داریم ملاقات میکنیم وهر آنچه را ملاقات میکنیم نیاز داریم.

وقتی مسائل خوب پیش نمیرود می ایستم ودرونم را دوباره بررسی میکنم

در رابزنید تا بگشایند ،بخواهید تا به شما داده شود.

وقتی به جهان اجازه میدهیم که از ما سو استفاده کند به روند رشد وبلوغ خود وجهان ضربه میزنیم.

مدام برای پیدا کردن طلا از سایه های مان تلاش میکنیم.

میدانیم هر کار کوچکی در جهان بزرگ گم نخواهد شد.

هر کس جادوی شخصی خود را دارد؛

انواع جادو های شخصی:قدرت بیان ،نگاه ،کلمه،پافشاری،مهربانی،سرعت تفکر،قدرت صبر،خندیدن وخنداندن،دوست داشتن،شفا بخشی،

وما در زندگی سفر میکنیم تا جادوی خود را پیدا کنیم واز طریق آن خود را به جهان هدیه کنیم.

اگر علاقه مندید بیشتر بدانید سی دی های زندگی برازنده من را از دفتر تهیه کنید ویا کتاب زندگی برازنده من را بگیرید.