من میخوابم
واو بیدار میشود
بیداریی بدون نقاب وبدون طناب
وشروع به زندگی میکند بدون حساب بدون کتاب!
نه خوبی میشناسد نه بدی ؛فقط زندگی میکند، زندگی
من بیدار میشوم واو میخوابد
با طعم شیرین دیشب شروع میکنم به زندگی
چقدر شگفت انگیز میشد اگر من بلد بودم دوزندگی را!