زندگی زمانی قابل کنترل به نظر میرسد که قادر باشیم واقعیت درونی خود را با نقشهای بیرونی خود بیان کنیم.

اگر مدام نسبت به دیگران بخشنده باشید،ولی هیچ مرزی برای آن نداشته باشید زیر دستوره وخواسته دیگران له میشوید.

وقتی احساس ترس وخشم داریم ،معنیش اینست که آن طور که آرزو دایم زندگی نمیکنیم.وراهش اینست که نگاهی به درون بیاندازیم وارزشهای خود را مروری بکنیم.وشاید نیاز باشد انرژی تازه ای را در خود رشد دهیم تا ازبودن حقیقی ما مراقبت کند.

بخشهایی از کلاس انرژی های زنانه روان انسان