هر کجا کار میکنید وهرکاری که  می کنید

اگر...
عاشقانه وبا دل وجون آن را انجام دهید
خود به خود باعث شفا وشادی خودتان ومخاطبتان میشود
واگر عشق نباشد باعث حزن خودتان ومخاطبتان خواهد شد
اگر عشق نباشددیدن عاشقان عذاب آور وغیر قابل باور خواهد بود