بزرگترین انسانیت تاریخی
امشب در تاریکی هرکه میخواهد برود چون فردا ما کشته خواهیم شد
اگر کسی حقی به گردنش است اینجا نماند
در روزی که حتی یکنفر هم برای توغنیمت است تو رخصت رفتن میدهی 

آنهم در فضای تاریکی مطلق 
حاضر نیست حتی یک نفر رابه حیله ای بفریبد وهمراه خود برای پیش مرگی به قتلگاه ببرد