پس از برکناری علی دایی از نیمکت تیم ملی، صدا و سیما با وحید هاشمیان مصاحبه ای انجام داد که وی گفت : هنوز هیچ چیز از بین نرفته و ما مردمان روزهای سخت هستیم!؟

با این مصاحبه من فکر کردم نکنه چون ما به سختی خو کردیم، همه کارها را سخت می کنیم و بعد برای حل آن فکر می کنیم؟

فراموش نکنیم در عصر مدرن دیگر این یک امتیاز نیست بلکه یک روند تکراری برای سرپوش گذاشتن به فقدان برنامه ریزی و بهره گیری از توان ها قبل از تبدیل شدن به مسایل عادی به بحران های توان فرسا می باشد.

در تفکر مدرن پژوهش راه درک مساله است و در تفکر قدیمی جای گرفتن مساله در پوشش بحران آن را به درک ما نزدیک می کند.