گاهی برای تولد تازه راهی جز پذیرش مرگ نیست.

گاهی طوفان مرگ در زندگی ما وزیدن میگیرد وتازه ما میفهمیم چه چیز ارزش حفظ کردن دارد

گاهی مرگ به ما یاد میدهد زیاد به زندگی سخت نگیریم

از دست دادن عزیزان یادمان میدهد چگونه باید قدر عزیزان باقی مانده را دانست

یک بیماری لا علاج میتواند علاج بیماریهای روانی وروحی ومعنوی زندگی ما باشد

وقتی مرگ در همسایگی ما خانه ای میسازد ما بلا فاصله عشق را به خانه دعوت میکنیم.

تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر هنگامی که با شغلت‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی،
که حداقل یک بار در تمام زندگیت
ورای مصلحت‌اندیشی بروی.
امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن!
امروز کاری کن!
نگذار که به آرامی بمیری