قسمتی ازبخش  پایانی کلاس جستجوگر تقدیم به همسفران بیداری قهرمان:
"نکته مهم در این سرزمین طرح سوال است، نه الزاما رسیدن به پاسخ !
زیرا هنگامیکه سوالی مطرح میشود، میدانیم که درجستجوی چه چیزی هستیم؛ و چه سوالاتی را در ذهن میپرورانیم
درحقیقت ما باید سوال بپرسیم و حرکت کنیم ..
که اگر در این سرزمین بمانیم؛ ممکن است به انسانی ناامید و بیگانه تبدیل شویم ..
.....
مسافران آگاه این سرزمین پذیرفته اند و میدانند که هرسوال زمانی دارد
و در زمان خودش، پاسخ آن خواهد آمد !
....
رمز شنیدن پاسخ در این سرزمین سکوت است !
سکوتی از جنس ایمان
ایمان به روشن بودن سفر قهرمانی
و اینکه در انتهای این سرزمین به مانند سایر سرزمینها حرکتی وجود دارد و باید رفت ...
جوینده اگاه گاهی سوال را بی جواب رها میکند و میداند که پاسخی خواهد آمد
اما به وقتش
که آن موقع بهترین موقع خواهد بود
با خود بیندیشیم
گاهی پرسیدن نشانه دانایی ماست
گاهی یک سوال باید بماند تا به موقع پرسیده شود
گاهی باید سکوت کرد تا بهتر شنید
و گاهی نباید پرسید و باید اندیشید
گلبا تشکر از خانم دوستدار که ارسال کننده این متن هستند