چشمهایم به زمین خیره است

                                        اما خیال آسمانت ذره ای رهایم نمیکند

در شب تاریک سرد قدم میزنم

                                       اما خیال ستارگانت حسابی گرمم میکند

سخت سر به بالشت میگذارم

                                     اما خیال روی تو از این جهان جدایم میکند