گاهی آنقدر مشغول بیدار کردن دیگران میشویم که از خستگی خوابمان میبرد.