دونفر در وضعیت مرگ وزندگی هستند.

شما فقط یکی از آنها را میتوانید نجات دهید

یکی که خیلی دوستون داره

یکی که خیلی دوسش دارید

کدوم را نجات میدهید وچرا؟