فکر میکنید اگر  شخصیت شما یاجامعه(خانواده ،پدر،مادر،برادر،خواهر،مدرسه،محیط دوستان،شهرو کشوری  که در آن اقامت دارید)چه تغییری  میکرددر زندگی شما چه اتفاق مثبتی رخ میداد؟