دعوت پسر به شکار؛نمادی از دعوت به سفربیداری آنیموس.

شکار خرگوش ودور انداختن آن؛نمادی از کوچک انگاشتن دستاوردهای پدر وتحقیر آن

تبر زدن؛ناسزا شنیدن از پدر،چک خوردن،طرد شدن ،جلوی جمع ضایع شدن

رئیس قبیله؛پیدا کردن پدر ثانی وحمایت او از استعدادهای ما

ماندن یا دنبال پدر رفتن؛آیا به ارتباط موثر  درونی با پدر رسیده ایم ؟یا فکر میکنیم طرد آن میتواند ما را رستگار کند.اگر به فکر طرد پدر باشیم شاید در ذهن خود سرگردان وآشفته بیمانیم.واز همراه داشتن پدرمان در زندگی شخصی واجتماعی شرمنده هستیم.فراموش نکنیم که پدران نیز مثل سایر آدمها در حال سفر ،اشتباه ویادگیری هستند. پس انتظار کامل وبی خطا بودن  از آنها باعث ایجاد آسیب در پذیرش آنها خواهدشد.

معمولا کسانی که با پدر خود صاحب ارتباط مناسبی نیستنداحتمالا در زندگی زنا شویی نیز چالشهای جدی و آسیب زایی خواند داشت .