زندگی میرود ،ومن بی ترانه ،آواز سکوت میخوانم

                                 در سکوتم یاد تورا فریاد میکنم،

               چون  سکوت تنها جائیست  که عاشقانه تو را ملاقات میکنم

هر صدای دیگری مرا دیگر میکند                    تنها صدای یاد توست که مرا دل آرام میکند