گفتم:باور لحظه های نبودنت در طاقتم نیست.

گفت:دلم گرفت،اما مطمئن باش به یادت خواهم بود.

در دلم گفتم :به یاد من بودن تورا شفامیدهد ،اما مرا بیشتر مبتلا خواهد کرد.