معصومیت یا به روایتی سادگی وبی گناهی اولین منزل است.

اگر امتیازی که ازاین منزل بدست میاوریم مناسب باشد بسیار برای ما امید بخش خواهد بود .چون به ما نشان میدهد که از توان اعتماد مناسبی برخوردار هستیم میتوانیم در دنیا احساس امنیت وآرامش داشته باشیم وچنانچه امتیاز پایینی داشته باشیم احساس میکنیم جهان میخواهد کلاه ما را بردارد وپولهای ما را از چنگمان در بیاورند ،از ما سواستفاده میشود وآخر سر رها میشویم.وخلاصه هزاران توهم منفی دیگر، واگر امتیازنامناسبی در یتیم که منزل دوم است بدست آوریم نصایح ما به دیگران هم این خواهد شد که مواظب دنیا وآدمهاش باشید چون هیچ آدمی به شما نمیتواند کمک کند وهمه دروغگو وشیاد هستند !ودر خیلی مواقع هم با بخل وحسد فراوان به دستاوردهای دیگران نگاه میکنیم وآنهارا با تهمتهای دزدی وشیادی تخریب میکنیم.ولی در واقع ما بدنبال پنهان کردن ناکامیهای خود در زندگی هستیم ومیخواهیم به مردم بگوییم من اگر در فلاکت اسیرم علتش اینست که با صداقت عجینم!وشایداین آدمها حتی رول شورشی اصلاح طلب را بگیرند وشعار اصلاح امورسر دهند، واگر موفق به فریفتن دیگران شوند، بزرگترین استبداد وشیادی از آنها  بیرون خواهد زد.

واماامروز در سفر قهرمانی مرد:

چرخه رشد وبلوغ مردانه را معرفی وپیرامون آن به گفتگو خواهم پرداخت ویکی دوبازی جالب هم برای درک بهتر مطالب وسنجش انرژی مردانه انجام خواهیم داد.سپس به بحث سیر تعریف از مرد ومردانگی در سنت ومدرنیزم میپردازم وبه روایت قصه مرد وحشی میرسیم واز دوستان حاضر درخواست میکنم که هر کدام برداشت شخصی وتجارب وفردیشان را برای جمع مطرح کنند .هیجان خاصی برای شروع دوره دارم.چون مکملهای آموزشی با مزه ای برای جذابتر وپرشور تر کردن دوره طراحی نموده ام.

راستی دوستان ،ظرفیت پذیرش میهمان تکمیل شده بنابراین دیگه با دفتر تماس نگیرید تا فرصت بعد.