در پستی با عنوان پدیده های مهندسی نشده نیازمند فرهنگ سازی هستند اشاره به عکسهایی کردم که در پاریس گرفته ام .

امیدوارم شما هم با پاسخ دادن به این سوالات من را در تحلیل موضوع یاری کنید .