چرا به گل مصنوعی خیره نمی شویم و به گل طبیعی آمادگی داریم نگاه عمیقتری داشته باشیم ؟

شاید علت آن باشد که می‌دانیم گل طبیعی زیاد در این لحظه نمی‌ماند و تنها این لحظه میهمان ما می‌ماند .اما گل مصنوعی سالها همین گونه می ماند. پس باشد تا زمانی دیگر...


          پس باید اگر زندگی جسمانی جاودان بود همه آدمها در کنج خانه ها می‌پوسیدند!