در سفر بیداری قهرمانان درون ،میاموزیم  روزی فرا خواهد رسید که ما از بهشت رانده  شوید. واین اتفاق به دو صورت معمولا رخ میدهد:

1-در اثرآسیب دیدن (زیان دیدن، شکست خوردن،بدیاری،طرد شدن،...)

2-وسوسه شدن(یک روزهایی به خودمون میگیم:همه چیز روبراه بود پس چرا من اینکار را کردم)

خیلی موقعها آدمها فکر میکنند میتونند مدام در یک بهشت بمونند وجا خوش کنند اما حقیقت زندگی نشون میده سقوط از بهشت ورانده شدن از آن یک تقدیره حتمیست.وباید بپذیریم تمام بهشتهای عالم تاریخ انقضا دارد.

در جلسه اول بیداری قهرمان درون وقتی تستها را تحلیل میکنم به شما خواهم گفت که اگر نتوانسته اید از این مرحله نمره مناسبی بگیریدچرا تمام تلاش شما برای ایجاد تغییر در زندگی شکست خواهد خورد.