آیا وقتی اوضاع خوب پیش نمیرود ،خدا با ما نیست؟

آیا وقتی اوضاع خوب پیش میرود ،خدا با ماست؟