همیشه مواظب باش که نور امید در سخت ترین لحظات زندگیت خاموش نشود.با حداقل نور هم میشود از دل یک صحرای بزرگ حتی شبانه به سلامت عبور کرد.اولین  منزل سفر بیداری قهرمان درون .منزل معصومیت