به ترس نمیشه غلبه کرد بنابراین بترس ولی انجامش بده