رسانه در دنیای امروز میتواند بیشتر از آنچه فکر میکنیم تاثیر گزار باشد.بنابراین کشف حقیقت کار ساده ای نیست.از سوی ذیگر این تصویر نشان میدهد زاویه دید در برداشت ما چه تاثیری دارد.