جهان به نقطه حساس نزدیک میشود!
یا همه چیز فرومی ریزد ونابود میشود ویا عصر زرین آغاز میشود.
وتو با رویا ودعا وتفکر روزانه ات در این انتخاب سهیم هستی.

آسانسور تصمیم گیری
گاهی در آسانسور تصمیم میمانم که دکمه قلبم رابزنم یا دکمه مغزم واین هیجان انگیز ترین لحظات زندگی من است