تورو خدا بشین!مدام درحال راه رفتن وخدمت دادن وبخشیدن!تا کی میخواهد این روند ادامه داشته باشه ؟ تو داری خودت را از بین میبری!اما اولبخند ساده ای بر لب دارد وکار خود را ادامه میدهد.صدای دیگه ای میگه: تو نمیتونی اون را عوض کنی پس باهاش آروم وصبور باش.راستی یک سوال چرا اینقدر باهاش تند برخورد میکنی؟برای جواب کمی مکث میکنه ومیگه :نمیدونم دست خودم نیست ،وقتی میبینم چه سختی تو زندگیش داشته دلم براش میسوزه وطاقت اذیت شدنش را ندارم.اون بهش میگه اما یک چیز اینجا غیر طبیعیه،اگر دلت براش میسوزه پس چرا باهاش عصبی میشی؟ شاید یک خشم قدیمی وکهنه در میان باشه؟خوب بهش فکر کن که چرا باید در هر لحظه ملاقات این آشوب ارتباطی رخ بده!

به غیر از تو اون 4 بچه دیگه هم داره ، چرا اونها به اندازه تو باهاش تند نمیرند؟

برای خودم هم دقیقا روشن نیست، شاید فکر میکنم بعد از فوت پدر اون باید اوضاع را بهتر اداره میکردوبه همه سر وسامان بهتری میداد، اما اون این کار را نکر د وبرعکس با عدم درایتش همه چیز را برباد داد وهنوز هم دست بردار نیست.

فرزند دیگه خیلی با این نظر موافق نیست ومیگه اون هرکاری میتونسته کرده ومرگ پدر اون را غافلگیر کرده واون هیچ برنامه ای برای اداره کننده زندگی بودن نداشته پس نباید به اون بیش از این سخت گرفت اون نه میتونسته دیگه ازدواج کنه نه با این تعدادبچه می ارتباطی ایجاد کنه نه اینکه کسب وکار خاصی میشده راه اندازی کنه.پس فشار عمیقی را تحمل کرده واین روزها فقط لایق ستایش وتقدیره .

میگه من هم میفهمم اما دست خودم نیست .تو رو خدا بهش بگین بشینه وآروم باشه .چون فقط این را میفهمم : تا اون آروم وراضی وخوشحال نباشه من نمیتونم از زندگیم لذت ببرم چون هر لحظه سفر میرم ویا میخندم ، در یک لحظه وجودم را احساس گناه پر میکنه.واحساس میکنم اگر مدام بهش فکر نکنم یک خائن به تمام معنا هستم.

7مهر ماه کارگاه پیش نیازخود تحلیل گری ویژه تازه واردها تلفن تماس 88524103

دوستان یکی از بهترین مسیرهای ورود به آموزشهای یونگ وخودتحلیل گری آغاز از بیداری فهرمان درون است،پس زمان خود را هماهنگ کنید تاخود تحلیل گری 7مهرماه بگذرانید ووارد بیداری شوید.