خوانندگان ارجمند چون اخیرا دوستان جدیدی به جمع ما پیوسته اند وبرای بنده ایمیلها وکامنتهای خصوصی وعمومی زیادی ارسال میشود که طرح سوال نموده ودر خواست پاسخ یا اختصاص وقت مشاوره دارند  لازم دیدم که مجددا عرض نمایم بنده کار مشاوره نمیکنم وبرای پاسخگویی به مسائل شخصی وارتباطی شما به شناخت گسترده از تیپ شخصیتی وخلقیات شما دارم وچون این روند از حوصله کار وبلاگ وهمچنین از موضوعیت آن خارج است بدینوسیله از دوستان به جهت عدم پاسخ دهی عذرخواهی میکنم  وامیدوارم وبلاگ بتواند سطح آگاهی وتحلیل دوستان را در جهت خود تحلیل گری گسترش دهد. اما کماکان پاسخگوی دانشجویانم به اندازه شناختی که از آنها پیدا نموده ام خواهم بود.