در اطراف خود می شنویم که برای فلان موضوع (موبایل ، اینترنت، کامپیوترو...) باید فرهنگ سازی شود و وقتی عمیق تر به این عبارت تامل می کنیم ، متوجه می شویم وقتی این عبارت در افواه عمومی مصرف می شود که یک کاری خراب شده و دیگر هم احتمالاَ نمی شود کاریش کرد ، بنابراین این مشکل را به گردن عدم فرهنگ سازی می اندازند.

اما بررسی بر سایر پدیدهای تکنولوژیک ، اجتماعی و حتی آموزشی که حضور و ظهور موثر و موفقی داشته اند ، نشان می دهند که اگر پدیده در زمان ورود مهندسی مناسب مصرف گردد ، نیازمند فرهنگ سازی نیست ، بنابراین عموماَ این عبارت مفهوم صحیح برای آنچه منظور نظر است نمی باشد و بنده شخصا با مصرف این اصطلاح مخالف و نسبت به آن خوشبین نیستم.
اینکه چی شد که این مطلب در ذهنم قوی تر شد برمی گردد به جلسه ای که با مسوول کمیسون فرهنگی انجمن صنفی رایانه و مدیر محترم مجله بازی داشتم که به زودی حکایت آن را برایتان نقل می کنم و هم چنین تصاویری را برای مهندسی مصرف از پاریس تهیه کرده ام که بعد از تعطیلات برایتان ارائه خواهم نمود تا منطق تحلیلم آشکارتر شود.