امشب در برنامه اینجا شب نیست  رادیو جوان حوالی 12 شب با موضوع احساس ثروتمندی با شما وبرنامه خواهم بود.امیدوارم خوش بگذره.