در این روزها مشغول باز طراحی دوره های بیداری قهرمانان درون وسفرقهرمانی مرد هستم وبه همین منظور مشغول مطالعه متون تازه ترجمه شده توسط بنیاد فرهنگ زندگی هستم.

در بین متنها به متنی از بزرگ مرد ادیب وروانشناس آقای رابرت جانسون برخوردم که با توجه به سه داستان قوی به تحلیل روند تحول روانی مردانه انسانها پرداخته است.

جانسون سه سطح برای این تحول قائله؛مردانگی در سطح اول را مردانی میداند که آدمهای ساده وامیدواری هستند و همیشه باور دارند که آنچه در درون آنها هست تنها حقیقت هستی است وبرای توضیح وتبین این مرد از قصه دن کیشوت استفاده میکند.ومیگوید این مردان به کلی منکر ارزش دنیای واقعی وبیرونی هستند.

مردانگی سطح دوم مردان پیچیده ای هستند که اکثر مردمان این نسل در این سطح مردانگی به سر میبرند، از نظر روانی اینها صرفا واقعیت بیرونی را باور دارند ومنکر ارزشمندی دنیای درون میباشند.ویژگی اصلی آنها در زمان کودکی آنست که والدین ومحیط آموزشی واجتماعی مدام این پیام را مخابره کرده اند که باید خیلی آمادگی برای زندگی داشته باشی وگرنه عقب میمانی ،به همین علت آنها مرتب در حال آماده شدن برای آینده هستند پس تا 6سالگی دوزبان آموخته اند واز سه سالگی هم خواندن ونوشتن را شروع میکنند!پس انسانهایی خواهمد شد دلتنگ گذشته ومضطرب به آینده .اما مردانگی بالغ  هم به دنیای درونی اهمیت میدهد وهم به دنیای واقعی بیرون وهم جایگاه وپرورش هر دو را جدی میگیرد.خوب متن طولانی شد فعلا خدانگهدار