یکی مدالهای المپیکش را می شمرد ...

یکی گناهانش را می شمرد و قرآن بر سر می گیرذ که خدایا العفو ...

و در همین نزدیکی کودکی می شمرد که از خانواده اش چند نفر باقی مانده اند...

 
هم وطن آذربایجانی تسلیت
نمیدونم چرا تا تصاویر زلزله نشان داده میشه ناخودآگاه من آهنگ خالی یعنی خالی را هم زمان در ذهنم پخش میکنه!