درروزهای تابستان این ور اون ور میشنویم که هوا خیلی گرم شده ودیگه کولرهای آبی جواب نمیده،کمی که به این موضوع متمرکز شدم وهوا را در 20 سال پیش بررسی کردم دیدم تفاوتی در دما وجود ندارد،اما این حس در مردم فراگیر است .

پس ریشه کجاست؟

در چند سال اخیر که بانکهای خصوصی وفروشگاهای بزرگ وپاساژها وسایر واحدهای تجاری واداری با کیفیت راه اندازی شده،مردم شاهدتجربه دمایی در حدود 23درجه هستند.واین تجربه انتظارات روانی ما را به طور اساسی دگرگون کرده است واین دگرگونی درما ونوع کیفیت تفکر ما وانتظار وتعریف ما از خنکی تاثیر داشته است.

 بنابراین کولرهای آبی کارایی قبلی خود را دارنداما رضایت گذشته را نمیتوانند ایجاد نمایند.چون ما تجربه ای با کیفیت بهتر را داریم.

برای من این قضیه این نتیجه را میسازدکه ؛ محیطی که در آن به سر میبریم تاثیرات جدی بر انتظارات ما از زندگی وشخصیتمان میگذارد.

پدرم در خرید خانه وانتخاب محله برای سکونت تاکید خاصی به فرهنگ ساکنین دارد چرا که میگوید :اگر فرزندانم امروز چیزی را ندارند ترجیح میدهم در محیطی باشند که داشتن آن توسط دیگران را ببینند وبشنوند تا کم کم شهامت خواستن آن وباور بدست آوردنش راپیدا کنند.

اگر علاقه مند بودید درباره قوانین حاکم بر ذهن وزندگی بیشتر بدانید سی دی قوانین حاکم بر ذهن اینجانب کمک کننده جالبی میتواند باشد.