دراین شبهای بزرگ یادی ازما کوچکترها هم بکنید،شاید که نفس شماقدر ما را نزد

حضرت دوست قدری بالا برد.

التماس دعا