یادم میاد اولین روزهایی که رانندگی یاد گرفته بودم در خیابانهای شلوغ به شدت دچار استرس واضطراب میشدم وبه اهالی داخل ماشین وخیابان اعتراضهای فراوان داشتم. مدام مدعی بودم که داخل ماشینیها باید ساکت باشند وگرنه هر اتفاقی بیفتد آنها مقصرند.وسایر ماشینها هم از لحاظ من دیوانگانی بودند که مرتب با رفتار غلطشان من را دچار مشکل میکردندعصبانی!بنابراین طی کردن یک مسافت کوچک برایم خستگی فراوانی به بار میاورد.فرمان را محکم میگرفتم ودنده عوض کردن وگاز وترمزمم دیدنی وتکان دهنده بود.چشمک

کم کم که رشد مهارت پیدا کردم آرامش وتسلطم به خودم وماشین بیشتر شد ،همراهان واهالی خیابان هم دیگر برایم آزار دهنده نبودند وحالا میتوانستم حین رانندگی گپ دلنشینی هم بزنم وامروز رانندگی یکی از تفریحات من میباشد که گاهی دلم برای آن تنگ میشود.قلب

نتیجه روانکاوانه:روان ما میل ارادی  برای ملاقات ضعفهای خود نداردبنابراین ترجیح میدهد مسائل را به گونه ای توضیح دهدکه در نتیجه آن مسائل وآدمهای بیرون از ما مقصر اصلی باشند.وعموما ما در این زمان یک تاج انسان قربانی وبی تاثیر برسر میگذاریم وقصه سوزناک خود را با آب وتاب برای دیگران تعریف میکنیم.متفکر

راه حل:اول به ضعف خود اعتراف کنید واز آن نترسید وآن را پنهان نکنیدالبته برای کسی ضعف خود رابیان کنید که بتواند به شما کمکی کندوبگونه ای هم تعریف کنید که قصد کمک گرفتن داریدومطمئن باشید هر ضعفی مسیری برای مدیریت آن وجود دارد

دوم:بپذیرید هر رشدی به توان شما ومیزان مهارت معلم رشد شما ومیزان پیگیری در انجام تمرینات وجود داردودر این مسیر مقایسه با دیگری به شما آسیب میزند.

سوم :آشنایی با مفهوم سایه ها هم میتواند به شما کمکهای بزرگی بنمایدتشویق

چند کمک کننده بیشتر برای علاقه مندان به رشد وبلوغ روانی:کتابهای مالک سایه خود شدن واسرار سایه چاپ بنیاد فرهنگ زندگی و مجموعه سی دی عقده مادر که مفهوم یکی از شاهکارهای روانکاوی در دنیاست وبنده هم در ارائه آن سنگ تمام گذاشتم وشنوندگان هم تا کنون به شدت از آن راضی بوده اند.خندهبای بای