امشب ساعت 12 وپانزده دقیقه به بعد در برنامه اینجا شب نیست رادیو جوان گفتگو خواهم داشت.

موضوع:عاقبت به خیری