وقتی پذیرش مرگ را آغاز میکنیم              از تصرف زندگی آزاد میشویم

چقدر عادی بودن عالی بودن برای آدم میاره

                                       عادی بودن یعنی عدم ترس از نبودن و دیده نشدن

                       پاداش پرسشگر حقیقی جواب تقدیریست