به من خبر دادن که در روند  پروژه ای یکی از دوستان به سختی برخورد کرده که قصد انصراف از آن را دارد بنابراین دوستان دیگرم از من خواستن دست به کار شوم وکاری بکنم تا فضا منطقی تر شده وبا صبوری تصمیم درست اتخاذ شود.احساس کردم از طریق تماس به نتیجه نخواهم رسید بنابراین این دو پیامی که در پائین میاورم برایش ارسال نمودم

مامسافریم وزائر،هر مسئله سختی هم در زندگی حکم زیارتگاه وامامزاده را داره(مگه نه اینکه هر کدام به تیغ یک مسئله وآسیب از پا درآمدند)پس در اوج سختی باید به آدمها گفت:زیارت قبول 

مسئله ومصیبت در قاموس روانی مومنین آزمون الهی ودر قاموس روانی اهل شک ،کفاره محسوب میشه.

جالب اینه که هر دوتا درست فکر میکنند!چون مومنین پاداش ایمان خود را میگیرند واهل شک هم کفاره تردید خود را میپردازند.