بعضیها کلی وقت میگردند
تا یکی پیدا بشه سربه سرشون بگذاره!
اما بعد چند وقت میگن
دوست دارن طرف بره وراحتشون بگذاره!
عجب زمونه ای شده به خدا!؟