غریبه ای درهوای دوست مسافر شده است

گاهی به رویا شعری میخواند و گاهی به خواب ترانه ای میهمانم میکند.