وجود عزیز صاحب الامر امیدیست که بدانیم حتی در زمانی که سیاهی به نظر به دوران سلطه کامل نزدیک میشود در همان لحظه نور امید متولد ومتجلی خواهد شد. پس باید بپذیریم که دراوج سختی امید به فرج میتواند آرامبخش قلب مشوشمان باشد.