ژوزف کمبل: .. در میان ازتک ها که چندین بهشت داشتند، و هر یک از آنها بر اساس شرایط مرگ به افراد مختلف تخصیص داده می شد، بهشتی که به جنگـ جویان ِ کشته شده در نبرد تعلق داشت، مادرانی را که به هنگام زایمان در می گذشتند را نیز در خود جای می داد. زایی...دن یقینآ عملی قهرمانانه است، زیرا وقف کردن ِ خود به پای ِ زندگی شخصی دیگر است.
مویزر: ما این واقعیت را در جامعه ی خود از دست داده ایم، جایی که بیرون رفتن از خانه و به دست اوردن ِ مقدار زیادی پول، قهرمانانه تر از پرورش ِ فرزندان است.
کمبل: برای ِ پول درآوردن تبلیغ ِ بیشتری می شود. اگر سگی انسان را گاز بگیرد، داستانی ساخته نمی شود، اما اگر انسانی یک سگ را گاز بگیرد، یک داستان خواهید داشت. واقعه ای که همیشه اتفاق می افتددر صدر اخبار قرار نمی گیرد. و مادر بودن تازگی خود را از دست داده است.
مویزر: هر چند مادر بودن به عنوان قهرمان، انگاره ی ِ شگفت انگیزی است.
..